ติดต่อศูนย์

ที่ทำการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กรมชลประทาน
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ : 02 667 0911, 02 667 0913 ภายใน 2911 2913
โทรสาร : 02 241 7265