35 คลังความรู้

1 สำนักงานเลขานุการกรม
2 กองการเงินและบัญชี
3 สำนักกฏหมายและที่ดิน
4 กองแผนงาน
5 กองพัสดุ
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 สำนักเครื่องจักรกล
8 สำนักบริหารโครงการ
9 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
10 สำนักวิจัยและพัฒนา
11 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
12 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
13 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
15 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
16 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
17 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
18 กลุ่มตรวจสอบภายใน
19 กองประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
20 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
21 สำนักชลประทานที่ 1
22 สำนักชลประทานที่ 2
23 สำนักชลประทานที่ 3
24 สำนักชลประทานที่ 4
25 สำนักชลประทานที่ 5
26 สำนักชลประทานที่ 6
27 สำนักชลประทานที่ 7
28 สำนักชลประทานที่ 8
29 สำนักชลประทานที่ 9
30 สำนักชลประทานที่ 10
31 สำนักชลประทานที่ 11
32 สำนักชลประทานที่ 12
33 สำนักชลประทานที่ 13
34 สำนักชลประทานที่ 14
35 สำนักชลประทานที่ 15
36 สำนักชลประทานที่ 16
37 สำนักชลประทานที่ 17
หน้า : [1]