การประเมิน KMA

กลับหน้าหลัก
การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
ประเด็นการประเมิน ระดับ การดำเนินการ หลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม
1 2 3 4 5