ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องเร่งด่วน แจ้งดำเนินการ
1 การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้งานกับ joomla
2 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
หน้า : [1]