ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและหนังสือเวียน
1 การรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
2 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
3 โครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4 ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
5 โครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6 ขอแต่งตั้งคณะทำงานประมวลและกลั่นกรองความรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
7 ขอให้ใช้ภาพพื้นหลังแสดงทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
8 สรุปบทเรียนการดำเนินการจัดการความรู้ ตามแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
10 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY กพก. & KM Buddy
11 ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมการถอดความรู้ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ตามแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
12 ขอรายงานการเข้าร่วมโครงการสอนงานการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในหน่วยเบิกจ่าย กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
13 สรุปผลการตัดสินผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หน้า : [1]