บัญชีองค์ความรู้

ความรู้ภายนอก
1 รวมบทความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ
2 การใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างถูกวิธี
3 การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
4 การบริการและวางแผนโครงการปรับปรุงประสิธิภาพการเก็บกักน้ำลำปาว
5 การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน
6 การศึกษาการใช้ตะกรันเตาหลอมเหล็กเป็นมวลรวมหยาบ
7 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
8 คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ
9 งานพัสดุ
10 ประมวลคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
11 ปรากฏการณ์แอลนีโญและลานีญาในประเทศไทย
12 วิทยายุทธการพัสดุ
13 หญ้าแฝกคืนถิ่นของดินและน้ำ
หน้า : [1]