แผนผังความรู้

คู่มือปฏิบัติงาน
1 คู่มือควบคุมการให้บริการ ระบบไฟฟ้า ประปา และสื่อสาร
2 คู่มือการวางแผนควบคุม การใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และยานพาหนะ
3 คู่มือการจัดทำร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา
4 คู่มือการจัดทำราคากลาง
5 คู่มือการควบคุมด้านการคลังพัสดุ บัญชีพัสดุและทะเบียนคุมสินทรัพย์ปี2561
6 การขออนุญาตใช้พื้นที่ของรัฐ (1)
7 คู่มืองานบริหารบุคคลและสวัสดิการ(เรืื่องการทดลองปฏิบัติงานราชการ) สวพ.
8 คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
9 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพนักงานราชการ
10 คู่มือการตรวจสอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
11 คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย
12 คู่มือการจัดทำเอกสารส่งมอบโครงการก่อสร้างให้โครงการชลประทาน
13 คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
14 คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น(RR)
15 คู่มือการจัดทำรายงานการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
16 คู่มือการขออนุมัติเปิดโครงการ
17 การจัดเก็บและค้นหาเอกสารราชการทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
18 คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง งานดำเนินการเอง
19 แนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
20 แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL)
21 แนวทางการปฏิบัติงาน การขออนุมัติเปิดโครงการ
22 คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
23 คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การส่งมอบ-รับมอบโครงการก่อสร้าง
24 คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
25 คู่มือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
26 คู่มือการปฏิบัติงานการรับมอบพัสดุหรืองาน(สำหรับหน่วยงานทางส่วนกลางที่ให้กองพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุ)
27 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
28 คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 คู่มือการปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ
30 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสรรบรรณของกรมชลประทาน
31 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
32 คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555
33 คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญในการเบิกจ่าย
34 คู่มือการตรวจสอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หน้า : [1]