แผนผังความรู้

ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ
1 แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน
2 การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน
3 วิทยายุทธการพัสดุ
4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
6 ประมวลคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
หน้า : [1]