แผนผังความรู้

สื่อการเรียนรู้ (สื่อที่ใช้ในการนำเสนอ/องค์ความรู้/สื่อเผยแพร่ความรู้)
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารสัญญา กรณีการบอกเลิกสัญญา"
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อสังเกตและข้อควรระวังในการก่อสร้าง เขื่อนดิน (DAM)”
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง”
หน้า : [1]