แผนการจัดการความรู้

ปี พ.ศ. 2557
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)และคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team)
2 แบบฟอร์ม 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของสำนัก/กอง
3 แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน้า : [1]