กิจกรรม KM

15 พฤศจิกายน 2560

15พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้อง KM ROOM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง