กิจกรรม KM

21 กุมภาพันธ์ 2561

21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้อง KM ROOM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง