กิจกรรม KM

4 เมษายน 2561

4 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้อง KM ROOM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง