กิจกรรม KM

27 มิถุนายน 2561

27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรม Mornng Talk @กพก. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้องประชุม 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง