กิจกรรม KM

1 สิงหาคม 2561

1 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้องประชุม 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง