กิจกรรม KM

โรคที่มากับฝน

24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง โรคที่มากับฝน ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง