กิจกรรม KM

โรคพิษสุราเรื้อรัง

14 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล เรื่อง โรคพิษสุราเรื้อรัง ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง