กิจกรรม KM

โรคมือ เท้า ปาก

21กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสายดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผลเรื่อง โรคมือ เท้า ปาก ณ ห้องkm room ชั้น11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง