กิจกรรม KM

วิธีการทำงานเป็นทีม

3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสาย ดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม เรื่อง วิธีการทำงานเป็นทีม ณ ห้อง km room ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง