กิจกรรม KM

ภาวะนอนน้อย

5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. รายการเสียงตามสายดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผลเรื่อง ภาวะนอนน้อย ณ ห้องkm room ชั้น11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง