กิจกรรม KM

การถ่ายทอดความรู้ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ นางณภัทร  เวียงคำมา ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมคณะวิทยากรบรรยายการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 - 16 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้และมีแนวทางปฏิบัติงาน ทั้งนี้วิทยากรได้บรรยายถึงขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ข่าวของกรมชลประทาน วิธีการเขียนข่าวที่ถูกต้อง รวมถึงการให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการเรียบเรียงเนื้อหาข่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน