กิจกรรม KM

โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม ArcGIS เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน