กิจกรรม KM

การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้งานกับ Joomla

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้งานกับ Joomla เพื่อนำความรู้การใช้งาน Joomla มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และเป็นการจัดการองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน