กิจกรรม KM

อบรม นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายธนพล สงวนตระกูล นายเสกโสม เสริมศรี นายสาธร สาธุภาค นายภูวดล คำพุฒ นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2,3,7,11,15 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0 สร้างองค์กรแห่งความสุขทุกคนสุขภาพดี และ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0” จัดโดยงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร