กิจกรรม KM

อบรมการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรม อบรมเทคนิคการถ่ายภาพและการเขียนข่าวเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของ สกก.1-16 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กล้องและเขียนข่าวได้อย่างถูกวิธี โดยมีทีมวิทยากรจากส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และทีมวิทยากรจากฝ่ายผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ มาร่วมให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

53271367_2254942074563324_8180719187597983744_o.jpg (302 KB)

53740606_2254942157896649_7772384191362105344_o.jpg (272 KB)

53738118_2254941887896676_1949175455936413696_o.jpg (300 KB)

53584951_2254941877896677_8758189927230865408_o.jpg (293 KB)

53484830_2254941537896711_8809069565813194752_o.jpg (226 KB)

53408358_2254941641230034_4098075639985209344_o.jpg (237 KB)

53343560_2254941961230002_2908403594875109376_o.jpg (262 KB)

53180475_2254941481230050_4041015418909884416_o.jpg (175 KB)

53513135_2254941787896686_5817653757869031424_o.jpg (223 KB)