รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ระดับสำนักงานก่อสร้าง
1 โครงการเสียงตามสาย สกก.3
2 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Cop คนรักพิมพ์) ครั้งที่ 1
3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & lean) ครั้งที่ 1
หน้า : [1]