ปี 2561

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6-12-18
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึง 31 ก.ย.61)
7-12-18

 

ปี 2560

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19-10-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
09-10-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 สิงหาคม 2560)
10-09-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฏาคม 2560)
10-08-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560)
09-07-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560)
07-06-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง เมษายน 2560)
06-05-17
 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15-05-17
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24-04-17

 

ปี 2559

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
26-10-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
26-10-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)
29-09-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
25-08-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)
12-07-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)
13-06-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559)
17-05-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
20-04-16
 ข้อมูลการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2559
29-02-16
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
11-02-16
 

 

ปี 2558

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
28-10-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)
17-11-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558)
16-09-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)
11-08-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)
10-07-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)
12-06-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558)
15-05-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558)
20-04-15
 ข้อมูลการจัดทำคำรับรองฯ ปี2558
19-03-15
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
19-03-15
  

 

ปี 2557

 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
25-11-14
 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
20-10-14
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 ถึง 31 ส.ค. 2557)
10-09-14
 รายงานผลปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 31 ก.ค.57)
11-08-14
 รายงานผลปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 30 มิ.ย.57)
10-07-14
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 31 พ.ค.57)
16-06-14
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 30 เม.ย.57)
12-05-14
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 31 มี.ค.57)
10-04-14
 เอกสารเพิ่มเติม ประกอบการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
28-03-14
 คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
28-02-14
  

 

ปี 2556

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
20-11-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 30 ก.ย.56)
10-10-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 31 ส.ค.56)
10-09-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 31 ก.ค.56)
09-08-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 30 มิ.ย.56)
10-07-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 31 พ.ค.56)
10-06-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 30 เม.ย.56)
10-05-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 31 มี.ค.56)
18-04-13
 คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
27-02-13
  
 

 

ปี 2555

 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย. 55)
27-11-12
 คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
31-05-12

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com