ปี 2561

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6-12-18
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึง 31 ก.ย.61)
7-12-18

 

ปี 2560

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19-10-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)
09-10-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 สิงหาคม 2560)
10-09-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฏาคม 2560)
10-08-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560)
09-07-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560)
07-06-17
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง เมษายน 2560)
06-05-17
 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15-05-17
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24-04-17

 

ปี 2559

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
26-10-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
26-10-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)
29-09-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
25-08-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)
12-07-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559)
13-06-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559)
17-05-16
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
20-04-16
 ข้อมูลการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2559
29-02-16
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
11-02-16
 

 

ปี 2558

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
28-10-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)
17-11-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558)
16-09-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558)
11-08-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558)
10-07-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558)
12-06-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558)
15-05-15
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558)
20-04-15
 ข้อมูลการจัดทำคำรับรองฯ ปี2558
19-03-15
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
19-03-15
  

 

ปี 2557

 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
25-11-14
 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
20-10-14
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 ถึง 31 ส.ค. 2557)
10-09-14
 รายงานผลปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 31 ก.ค.57)
11-08-14
 รายงานผลปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 30 มิ.ย.57)
10-07-14
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 31 พ.ค.57)
16-06-14
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 30 เม.ย.57)
12-05-14
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 ถึง 31 มี.ค.57)
10-04-14
 เอกสารเพิ่มเติม ประกอบการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
28-03-14
 คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
28-02-14
  

 

ปี 2556

 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
20-11-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 30 ก.ย.56)
10-10-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 31 ส.ค.56)
10-09-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 31 ก.ค.56)
09-08-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 30 มิ.ย.56)
10-07-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 31 พ.ค.56)
10-06-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 30 เม.ย.56)
10-05-13
 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 ถึง 31 มี.ค.56)
18-04-13
 คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
27-02-13
  
 

 

ปี 2555

 รายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย. 55)
27-11-12
 คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
31-05-12

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com