วิสัยทัศน์

 

" กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล

2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

4. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

 

 

ค่านิยม

WATER for all 

Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด

Accountability   :   รับผิดชอบงาน

Teamwork & Networking    :   ร่วมมือ ร่วมประสาน 

Expertise    :   เชี่ยวชาญงานที่ทำ

Responsiveness   :   นำประโยชน์สู่ประชาชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

2. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

 

เป้าประสงค์กรมชลประทาน 

1. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ

3. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

4. ด้านการพัฒนาองค์กร 

 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของกรมชลประทาน

"กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

1.พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2.บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการท้างาน

3.พัฒนาองค์กรความรู้และสร้างนวัตกรรมสนับสนุนภารกิจกรมชลประทาน

4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

5.พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้

 

วัฒนธรรมการจัดการความรู้

1.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.คิดริเริ่มสร้างสรรค

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com