วิสัยทัศน์

 

" กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล

2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

4. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

 

 

ค่านิยม

WATER for all 

Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด

Accountability   :   รับผิดชอบงาน

Teamwork & Networking    :   ร่วมมือ ร่วมประสาน 

Expertise    :   เชี่ยวชาญงานที่ทำ

Responsiveness   :   นำประโยชน์สู่ประชาชน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

2. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

 

เป้าประสงค์กรมชลประทาน 

1. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ

3. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

4. ด้านการพัฒนาองค์กร 

 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของกรมชลประทาน

"กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"

 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

1.พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2.บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการท้างาน

3.พัฒนาองค์กรความรู้และสร้างนวัตกรรมสนับสนุนภารกิจกรมชลประทาน

4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

5.พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้

 

วัฒนธรรมการจัดการความรู้

1.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2.เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.คิดริเริ่มสร้างสรรค

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com