เลขที่หนังสือ
เลขที่ E
เลขที่รับ สพก.
รายละเอียด
วันที่ลง website
Download
 -  - คาดการณ์การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 6-11-17
 -  -   ประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดิน (ล่าสุด) 31-10-17
กพก03/257/2560 กพก03/257/2560  - ขอให้ตรวจสอบความพร้อมด้านที่ดิน 11-10-17
กพก. 810/2560 E กพก. 810/2560  - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวอย่าง แผน-ผล การติดตามความก้าวหน้า การจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 08-09-17
กพก. 8160/2560 กค(กวพ)0405.2/0270  - ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา  ด่วนที่สุด 3-08-17
กพก. 1045/2559 กพก. 1045/2559  - ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ด่วนที่สุด 27-10-16
กพก.03(ตป.2)/343/2559  E สบค.1280/2559 กพก03(ตป.2)/343/2559  ขอเชิญประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....  ด่วนที่สุด 13-06-16
กพก. 944/2559 E ผตป.ผง. 110/2559 กพก. 944/2559 ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)  ด่วนที่สุด 26-01-16
แผนการเบิกจ่ายงานดำเนินการเอง  ด่วน 20-01-16
 -  - แผนการเบิกจ่ายจ้างเหมาต่อเนื่อง  ด่วน 20-01-16
- - - cashflow 59 ไตรมาส 2  ด่วนที่สุด 30-12-15
กพก.1204/2558 E กพก.1204/2558 กพก.1204/2558 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ด่วนที่สุด 3-11-15
กพก. 10026/2558 E กพก.03/281/2558 กพก. 10026/2558 ขอให้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานดำเนินการเอง ประจำเดือนตุลาคม 2558  ด่วน 26-10-15
กพก.7817/2558 E กพก.03/222/2558 กพก.7817/2558 การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้งานกับ Joomla  ด่วน 23-07-15
กพก.7373/2558 E ผตป.ผง.827/2558 กพก.7373/2558 แจ้งรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ พ.ศ.2558  ด่วนที่สุด 10-07-15
กกพ.924/2558 E กกพ.924/2558 กพก.7250/2558 มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการบริหารสัญญา และการจัดทำเอกสารซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ด่วนที่สุด 9-07-15
กพก.7074/2558 E ผวง.ผง.1701/2558 กพก.7074/2558 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ด่วนที่สุด 6-07-15
กพก.6778/2558 E กง.ผง.1634/2558 กพก.6778/2558 ขอแจ้งผลการขอขยายเวลาก่อหนี้ และขอปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)  ด่วนที่สุด 30-06-15
กพก.6705/2558 E กกพ.853/2558 กพก.6705/2558 การประชุมชี้แจงการดำเนินการด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market และ e-bidding สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานของกรมชลประทาน  ด่วนที่สุด 30-06-15
กพก.6697/2558 E ผตป.ผง.745/2558 กพก.6697/2558 สรุปความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายสัปดาห์ (ทุกแหล่งงบประมาณ)  ด่วนที่สุด 29-06-15
สพก.03/325/2557 สพก.03/325/2557 สพก.03/325/2557 ขอให้ดำเนินการส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ด่วนที่สุด 28-11-14
สพก.03/324/2557 สพก.03/324/2557 สพก.03/324/2557 ขอให้ดำเนินการกรอกยืนยันข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ (ไตรมาสที่ ๑) และกรอกข้อมูลระบบติดตาม Online  ด่วนที่สุด 26-11-14

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com