เลขที่หนังสือ
เลขที่ E
เลขที่รับ สพก.
รายละเอียด
วันที่ลง website
Download
 -  - คาดการณ์การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 6-11-17
 -  -   ประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดิน (ล่าสุด) 31-10-17
กพก03/257/2560 กพก03/257/2560  - ขอให้ตรวจสอบความพร้อมด้านที่ดิน 11-10-17
กพก. 810/2560 E กพก. 810/2560  - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวอย่าง แผน-ผล การติดตามความก้าวหน้า การจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 08-09-17
กพก. 8160/2560 กค(กวพ)0405.2/0270  - ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา  ด่วนที่สุด 3-08-17
กพก. 1045/2559 กพก. 1045/2559  - ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ด่วนที่สุด 27-10-16
กพก.03(ตป.2)/343/2559  E สบค.1280/2559 กพก03(ตป.2)/343/2559  ขอเชิญประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....  ด่วนที่สุด 13-06-16
กพก. 944/2559 E ผตป.ผง. 110/2559 กพก. 944/2559 ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.)  ด่วนที่สุด 26-01-16
แผนการเบิกจ่ายงานดำเนินการเอง  ด่วน 20-01-16
 -  - แผนการเบิกจ่ายจ้างเหมาต่อเนื่อง  ด่วน 20-01-16
- - - cashflow 59 ไตรมาส 2  ด่วนที่สุด 30-12-15
กพก.1204/2558 E กพก.1204/2558 กพก.1204/2558 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ด่วนที่สุด 3-11-15
กพก. 10026/2558 E กพก.03/281/2558 กพก. 10026/2558 ขอให้รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานดำเนินการเอง ประจำเดือนตุลาคม 2558  ด่วน 26-10-15
กพก.7817/2558 E กพก.03/222/2558 กพก.7817/2558 การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการพัฒนารูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐโดยการประยุกต์ใช้งานกับ Joomla  ด่วน 23-07-15
กพก.7373/2558 E ผตป.ผง.827/2558 กพก.7373/2558 แจ้งรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ พ.ศ.2558  ด่วนที่สุด 10-07-15
กกพ.924/2558 E กกพ.924/2558 กพก.7250/2558 มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการบริหารสัญญา และการจัดทำเอกสารซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ด่วนที่สุด 9-07-15
กพก.7074/2558 E ผวง.ผง.1701/2558 กพก.7074/2558 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ด่วนที่สุด 6-07-15
กพก.6778/2558 E กง.ผง.1634/2558 กพก.6778/2558 ขอแจ้งผลการขอขยายเวลาก่อหนี้ และขอปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)  ด่วนที่สุด 30-06-15
กพก.6705/2558 E กกพ.853/2558 กพก.6705/2558 การประชุมชี้แจงการดำเนินการด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market และ e-bidding สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานของกรมชลประทาน  ด่วนที่สุด 30-06-15
กพก.6697/2558 E ผตป.ผง.745/2558 กพก.6697/2558 สรุปความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายสัปดาห์ (ทุกแหล่งงบประมาณ)  ด่วนที่สุด 29-06-15
สพก.03/325/2557 สพก.03/325/2557 สพก.03/325/2557 ขอให้ดำเนินการส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ด่วนที่สุด 28-11-14
สพก.03/324/2557 สพก.03/324/2557 สพก.03/324/2557 ขอให้ดำเนินการกรอกยืนยันข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ (ไตรมาสที่ ๑) และกรอกข้อมูลระบบติดตาม Online  ด่วนที่สุด 26-11-14

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com