คำสั่งกรมที่
คำสั่ง กพก.ที่
วันที่
รายละเอียด
วันที่ลง website
รายชื่อ
Download
ที่ ข 4/64/2561 - 21 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 22-11-61

2
นายพินิจ อยู่จุ้ย

ที่ ข 4/62/2561 - 14 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-11-61

1
นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ

ที่ ข 15/2561 - 13 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-11-61

1
นางสาวอิศราภรณ์ พลอินทร์

ที่ ข 4/61/2561 - 13 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-11-61

1
นางสาวอิศราภรณ์ พลอินทร์

ที่ ข 4/60/2561 - 12 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-11-61

1
นายทิฆัมพร ทับโพ

ที่ ข 4/54/2561 - 24 ต.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-10-61

1
นายชัยยศ พุ่มเล็ก

ที่ ข 4/53/2561 - 4 ต.ค. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 5-10-61

1
นายบุญรอด หาญองอาจ

ที่ ข 4/52/2561 - 1 ต.ค. 61 เเต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2-10-61

1
นางพรรณภา เรือนแปง

ที่ ข 13/2561 - 1 ต.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 2-10-61

1
นางพรรณภา เรือนแปง

ที่ ข 11/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

2
นางจุฬนี เชาวนปรีชา

ที่ ข 4/51/2561 - 21 ก.ย. 61 เเต่งตั้งหัวหน้าให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 24-09-61

3
นางพีรญา ร่มป่าตัน

ที่ ข 4/50/2561 - 21 ก.ย. 61 เเต่งตั้งหัวหน้าให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 24-09-61

1
นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 4/49/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายวิลาศ หนูสอน

ที่ ข 4/48/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

2
นายยงยุทธ นุฤิทธิ์มนตรี

ที่ ข 4/47/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายวันชัย ปังพูนทรัพย์

ที่ ข 4/46/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายวรวรรธ ศรีมุข

ที่ ข 4/45/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายอรัญ เถื่อนรัศมี

ที่ ข 4/44/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

2
นายประไพ สังข์ศรี

ที่ ข 4/43/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายธนาพงค์ พงค์วิกรมวัฒน์

ที่ ข 4/42/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายสุรชัย โกยทรัพย์

ที่ ข 4/41/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายณัฐพงค์ สุวรรณสิงห์

ที่ ข 4/40/2561 - 21 ก.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-09-61

1
นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์

ที่ ข 4/39/2561 - 21 ก.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-09-61

1
นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล

ที่ ข 4/38/2561 - 21 ก.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-09-61

1
นายชัยพงษ์ สุขยากร

ที่ ข 4/37/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นางสาวปราณี ศรีวงษ์

ที่ ข 10/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

4
นางพีรญา ร่มป่าตัน

ที่ ข 9/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 8/2561 - 6 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 6-09-61

1
นายภูริทัศน์ หาธรรม

ที่ ข 4/35/2561 - 5 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 5-09-61

1
นายภูวดล คำพุฒ

ที่ ข 7/2561 - 16 ส.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 16-08-61

1
นายชัช จำชาติ

ที่ ข 4/34/2561 - 16 ส.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 16-08-61

1
นายจรัล รัตนวิภาดา

ที่ ข 4/33/2561 - 28 ก.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 31-07-61

1
นายพิรัฐภัช พานทอง

ที่ ข 951/26/2561 - 29 มิ.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 29-06-61

1
นายวิทยา แก้วมี

ที่ ข 4/26/2561 - 1 มิ.ย. 61 ย้ายข้าราชการ 04-06-61

2
นายสุเมธ แสงคล้อย
นายยุทธพงษ์ สอนศักดา

ที่ ข 4/25/2561 - 23 พ.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-05-61

1
 
นายภูวดล คำพุฒ

ที่ ข 4/24/2561 22 พ.ค. 61 ย้ายข้าราชการ 23-05-61

1
นายภาณุวัฒน์ พงษ์โสภาวิจิตร

ที่ ข 4/21/2561 11 พ.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-05-61

1
นายชัยพงษ์ สุขยากร

ที่ ข 4/20/2561 - 11 พ.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-05-61

1
 
นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ

ที่ ข 4/18/2561 1 พ.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 01-05-61

1
นายณัฐพัชร์ รัตนเคหะ

- ที่ ข 5/2561 9 เม.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 09-04-61

1
 
นางสาวปราณี ศรีวงษ์

ที่ ข 4/17/2561 5 เม.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 05-04-61

1
นายวิทยา แก้วมี

ที่ ข 4/16/2561 - 5 เม.ย. 61 ย้ายข้าราชการ 05-04-61

1
 
นายนเรศ พานมี

ที่ ข 4/15/2561 - 2 เม.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-04-61

2
 
นางสาวกานดา นุราช

- ที่ ข 4/2561 2 เม.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-04-61

2
 นางสาวกานดา นุราช

ที่ ข 4/14/2561 20 มี.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 20-03-61

1
นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย

ที่ ข 4/13/2561 - 16 มี.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 16-03-61

1
 
นายสมคิด ศิริรูป

ที่ ข 4/10/2561 2 มี.ค. 61 ย้ายข้าราชการ 02-03-61

1
นายปฐมพงษ์ โสภา

- ที่ ข 3/2561 23 ก.พ. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 23-02-61

2
 
นายสมพล ชุมแก้ว

- ที่ ข 2/2561 25 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-01-61

5
 
นางสาวตีรณา จำปาทอง

ที่ ข 4/7/2561 - 25 ม.ค. 61 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 29-01-61

2
 นางสาวอรทัย มุทุกันต์

ที่ ข 4/6/2561 25 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-01-61

2
นางสาวตีรณา จำปาทอง

ที่ ข 4/4/2561 - 21 ม.ค. 61 ย้ายข้าราชการ 22-01-61

1
 
นายอำนาจ ปราบใหญ่

ที่ ข 4/3/2561 - 15 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-01-61

2
 นายวีระศักดิ์ แสงเพ็ชร

ที่ ข 4/2/2561 - 10 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 10-01-61

1
นายอำนาจ ปราบใหญ่

- ที่ ข 1/2561 10 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 10-01-61

2
 นายธนภัทร ชาติเวียง

ที่ ข 4/1/2561 - 3 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-01-61

1
นายประไพ สังข์ศรี

ที่ ข 4/61/2560 - 22 ธ.ค. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 22-12-60

2
 นางวันดี ถิ่นสีถาน

ที่ ข 4/60/2560 - 22 ธ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 22-12-60

1
นางวันดี ถิ่นสีถาน

- ที่ ข 22/2560 22 ธ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 22-12-60

2
 นางวันดี ถิ่นสีถาน

ที่ ข 4/56/2560 - 8 ธ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 08-12-60

1
นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรฐ์

ที่ ข 4/55/2560 - 4 ธ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 04-12-60

2
นางสาวศุภรดา หาญวิทยสกุล

ที่ ข 4/54/2560 - 4 ธ.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 04-12-60

1
นายเอกชัย ทิพรศ

- ที่ ข 21/2560 28 พ.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 28-11-60

1
       นายชลธิศ อัครจันทร์

ที่ ข 4/53/2560 - 28 พ.ย. 60 ย้ายข้าราชการ 28-11-60

1
นายสุพันธุ์ เกตละคร

- - 17 พ.ย. 60 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกรมชลประทาน 20-11-60

-

ที่ ข 4/51/2560 - 17 พ.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 20-11-60

4
นายคมกฤษณ์ เตมาฤทธิ์

ที่ ข 4/50/2560 - 2 พ.ย. 60 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 03-11-60

1
นายนรเศรษฐ สองทอง

ที่ ข 4/49/2560 - 24 ต.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 25-10-60

1
นายสัมฤทธิ์ ทองศรีเกตุ

ที่ ข 4/48/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางพรรณภา เรือนแปง

ที่ ข 4/47/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
       นางสาวชลธิชา ถาวร       

ที่ ข 4/46/2560 - 24 ต.ค. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 25-10-60

1
นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม

ที่ ข 4/45/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม

ที่ ข 4/44/2560 - 24 ต.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 25-10-60

1
นายธีรวุฒิ ธนะสิริ

ที่ ข 4/43/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นายสุพัฒน์ อรุณมณี

ที่ ข 4/42/2560 - 24 ต.ค. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 25-10-60

2
       นางสาวปราณี ศรีวงษ์         นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 4/41/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางสาวปราณี ศรีวงษ์

- ที่ ข 20/2560 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางพรรณภา เรือนแปง

- ที่ ข 19/2560 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

2
นางสาวชลธิชา ถาวร
นายชาญวุฒิ ดีล้อม

- ที่ ข 18/2560 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม

- ที่ ข 17/2560 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

2
       นางสาวปราณี ศรีวงษ์         นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 4/40/2560 - 18 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 20-10-60

2
นายสัมฤทธิ์ ทองศรีเกตุ
นายกฤตเมธ แสนสุขเจริญผล

ที่ ข 4/39/2560 - 16 ต.ค. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 18-10-60

1
นางประยูร รัตนพงศ์

- ที่ ข 16/2560 16 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 18-10-60

1
นางประยูร รัตนพงศ์

ที่ ข 4/38/2560 - 12 ต.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 16-10-60

3
นายนาวิน ร่อนลอยหา

- ที่ ข 15/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

2
นายสุพจน์ เกียรติบำรุง

ที่ ข 4/37/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

3
นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน

ที่ ข 4/36/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นางสาวชญาณี ขลุกเอียด

ที่ ข 4/35/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นางปริศนา ปัญญารัตน์

ที่ ข 4/34/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นายยุทธพงษ์ สอนศักดา

ที่ ข 4/33/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

2
นายธนภัทร ชาติเวียง

ที่ ข 4/32/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นายสุรชัย โกยทรัพย์

- ที่ ข 14/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

2
นางปริศนา ปัญญารัตน์

- ที่ ข 13/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นายชาญวุฒิ ดีล้อม

- ที่ ข 12/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นายสุรชัย โกยทรัพย์

- ที่ จ 3/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นางสุรีพร แต้มแก้ว

ที่ ข 4/31/2560 - 28 ก.ย. 60 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 29-09-60

2
นายพิชิต สิงห์ธวัช

ที่ ข 4/30/2560 - 26 ก.ย. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 26-09-60

1
นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 4/29/2560 - 26 ก.ย. 60 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 26-09-60

2
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย

ที่ ข 4/28/2560 - 26 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 26-09-60

3
นายจรัล พุ่มหมัน

ที่ ข 4/27/2560 - 26 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 26-09-60

1
นายวสันต์ โพธิ์ศรี

- ที่ ข 11/2560 26 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 26-09-60

1
นางทองขาล ชูเอียด

- ที่ ข 10/2560 25 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 26-09-60

1
นางสาวพัทธวศรี น้ำทิพย์

ที่ ข 4/26/2560 - 25 ก.ย. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 26-09-60

1
นางสาวพัทธวศรี น้ำทิพย์

ที่ ข 4/25/2560 - 22 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 25-09-60

3
นายธนกิจ ทับทิมไทย

ที่ ข 4/24/2560 - 11 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 12-09-60

1
นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์

ที่ ข 4/23/2560 - 11 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 12-09-60

1
นายสุเมธ แสงคล้อย

ที่ ข 4/22/2560 - 4 ก.ย. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 05-09-60

17
นางอังคณา แดงประพันธ์

ที่ ข 4/21/2560 - 4 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 05-09-60

1
นายยุทธพงษ์ สอนศักดา

ที่ ข 4/20/2560 - 24 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-08-60

1
นายสุพันธุ์ เกตละคร

- ที่ ข 9/2560 21 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 22-08-60

1
นายพงศธร โลหะมาศ

ที่ ข 4/19/2560 - 11 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-08-60

1
นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ

- ที่ ข 8/2560 8 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 09-08-60

2
นายสุชาติ อรรถเวชวิมล
นายฉัตรชัย นนทคำจันทร์

ที่ ข 4/18/2560 - 3 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 04-08-60

1
นายธีรวุฒิ ธนะสิริ

ที่ ข 4/17/2560 - 12 มิ.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 13-06-60

1
นายดุษฎี คงสวัสดิ์

ที่ ข 4/13/2560 - 15 พ.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 16-05-60

1
นายวุฒิไกร สายประเสริฐ

ที่ จ 4/2/2560 - 9 พ.ค. 60 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ย้ายสับเปลี่ยน) 11-05-60

2
นางบุปผา ชาวเชียงขวาง
นายผัน จอมหงษ์

ที่ ข 4/12/2560 - 8 พ.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 09-05-60

1
นายเรวัติ ชัยศักดานุกูล

ที่ ข 4/11/2560 - 8 พ.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 09-05-60

1
นายพิชัย ไกรแก้ว

ที่ ข 4/10/2560 - 1 พ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 02-05-60

1
นายพิชัย ไกรแก้ว

ที่ ข 4/6/2560 - 7 มี.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 10-03-60 1
นางปัณณธร อินทร์สุข
- ที่ ข 4/2560 7 มี.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 10-03-60

2
นายประไพ สังข์ศรี
นายอัธยา มะวิญธร

- ที่ ข 3/2560 6 มี.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 07-03-60 1
นายครณพัชน์ อุดมสินค้า
ที่ ข 4/5/2560 - 26 ก.พ. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 27-02-60

1
นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฎ์

ที่ ข 4/4/2560 - 26 ก.พ. 60 ย้ายข้าราชการ 27-02-60 1
นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฎ์
ที่ ข 4/3/2560 - 21 ก.พ. 60 ย้ายข้าราชการ 22-02-60

1
นายคัมภีร์ ยิ่งเมือง

ที่ ข 4/2/2560 - 20 ก.พ. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 21-02-60 1
นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย
ที่ ข 4/1/2560 - 20 ก.พ. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 21-02-60

1
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร

ที่ ข 2/2560 - 26 ม.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 31-01-17 1
นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฎ์
ที่ ข 4/111/2559 - 28 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 30-12-16

1
นางสาวชญานี ขลุกเอียด

ที่ ข 4/110/2559 - 21 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 22-12-16

4
นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฏ์

ที่ จ 4/4/2559 - 20 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 21-12-16

1
นายสุรชัย นครศรี

- ที่ ข 4/15/2559 8 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-12-16

4
นายสุชาติ อรรถเวชวิมล
นายธนกิจ ทับทิมไทย
นายคัมภีร์ ยิ่งเมือง 
นายณัฐพล ดอนเจดีย์

ที่ ข 4/105/2559 - 13 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-12-16

1
นายดุษฎี คงสวัสดิ์

- ที่ ข 4/14/2559 6 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 07-12-16

2
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร
นางธนาภร ทองอร่าม

ที่ ข 4/101/2559 - 6 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 07-12-16

1
นางธนาภร ทองอร่าม

ที่ ข 4/89/2559 - 16 พ.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 21-11-16

1
นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน

ที่ ข 4/86/2559 - 14 พ.ย. 59 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 14-11-16

1
นายวิทยา แก้วมี

ที่ ข 4/83/2559 - 10 พ.ย. 59 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 10-11-16

1
นายดุษฎี คงสวัสดิ์

ที่ ข 4/82/2559 - 8 พ.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 09-11-16

1
นายภูวดล คำพุฒ

ที่ ข 4/81/2559 - 8 พ.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 09-11-16

1
นายวิษณุ พิลา

ที่ ข 4/74/2559 - 21 ต.ค. 59  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-10-16

1
นางสาวชญาณี ขลุกเอียด

- ที่ ข 4/12/2559 21 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-10-16

1
นางสาวชญาณี ขลุกเอียด

ที่ ข 4/79/2559 - 4 พ.ย. 59 ย้ายข้าราชการ 04-11-16

2
นายจำลอง ทรัพย์แก้ว

ที่ ข 4/71/2559 - 17 ต.ค. 59 ย้ายข้าราชการ 18-10-16

1
นายเชิดพงษ์ ศรีเทา

- ที่ ข 11/2559 14 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 17-10-16

2
นายสายัณห์ เหมืองสอง
นายอภิชาต กุมภคาม

- ที่ ข 10/2559 13 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

2
นายประชา เกษลี
นายชัยณรงค์ ศรีราช

ที่ ข 4/67/2559 - 7 ต.ค. 59 ย้ายข้าราชการ 15-10-16

1
นายอวยไชย มีชัย

ที่ ข 4/64/2559 - 5 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

1
นายฉัตรชัย นนทคำจันทร์

ที่ ข 4/62/2559 - 3 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

2
นายสายัณห์ เหมืองสอง
นายชัชวาล อ่อนศรี

ที่ ข 4/61/2559 - 30 ก.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

2
นายแมน ดาวคะนอง
นางกนกรัตน์ วงษ์จักร

ที่ ข 4/60/2559 - 30 ก.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

6
นายพีรพล พงษ์จินดา
นายจรัล พุ่มหมัน
นายสมพล ชุมแก้ว
นายธีรเดช คุ้มพงค์สิริ
นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว
นางสุนิสา จันทร์แดง

- ที่ ข 9/2559 30 ก.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16 1
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร
ที่ จ 4/3/2559 - 29 ส.ค. 59 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 30-08-16 1
นายสุจินต์ ทองแย้ม
ที่ ข 4/40/2559 - 26 ส.ค. 59 ย้ายข้าราชการ 30-08-16 1
นายขจรยศ อินทรกุล
ที่ ข 4/23/2559 - 4 ก.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 06-07-16 1
นายอวยไชย มีชัย
ที่ ข 4/17/2559 - 2 พ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-05-16 1
นายวุฒิไกร สายประเสริฐ
ที่ ข 4/16/2559 - 29 เม.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-04-16 1
นายเชิดพงษ์ ศรีเทา
ที่ ข 4/8/2559 กพก. 1724/59 10 ก.พ. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 12-02-16 1
นายธวัช รุ่งเรือง
ที่ ข 4/7/2559 กพก. 1502/59 5 ก.พ. 59 ย้ายข้าราชการ 10-02-16 1
นายนพดล เพชรมูล
- ที่ ข 3/2559 5 ก.พ. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 08-02-16 1
นายสาธิต อำลอย
ที่ ข 4/3/2559 กพก. 1440/59 29 ม.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 05-02-16 8
นายสุเมธ รักษนาเวศ
นายประชา ช่วยบำรุง
นายสุนทร จันทร์ช่วย
ที่ จ 4/2/2559 - 29 ม.ค. 59 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 05-02-16 6
นายกฤดสร เส้งสุ้น
นายสมพร ยอดสนิท
นายโสภณ ศรีคงแก้ว
ที่ ข 4/1/2559 กพก. 109/59 5 ม.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-01-16 1
นายประยูร วิศาลกิจ
ที่ ข 37/14/2558 กพก. 14518/58 24 ธ.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-12-15 1
นายพนม เทียมจันทร์
- ที่ ข 37/13/2558 18 ธ.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 18-12-15 2
นายชัช จำชาติ
นายจรัล รัตนวิภาดา
- ที่ กส /7/2558 17 ธ.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง 18-12-15 2
นายอานนท์ มังกโรทัย
นายสุชิน ขันสัมฤทธิ
ที่ ข 1411/2558 กพก. 13991/58 9 ธ.ค. 58 ย้ายข้าราชการ 15-12-15 1
นางสาววัลยา ตัญญะวังรัตน์
ที่ ข 1402/2558 กพก. 13817/58 4 ธ.ค. 58 ย้ายข้าราชการ 09-12-15 1
นายอดิศร อุลัย
ที่ ข 37/28/2558 - 1 ธ.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 02-12-15 1
นายพัฒนา ตันติการพานิช
- ที่ ข 37/11/2558 30 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 01-12-15 1
นายวรพล เดชสุวรรณ์
ที่ ข 37/27/2558 - 27 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 30-11-15 1
นายสุรชัย โกยทรัพย์
ที่ ข 1349/2558 - 24 พ.ย. 58 เลื่อนข้าราชการ 26-11-15 8
นายสุทัศน์ สุวัจนพรพงศ์
นายทวนเทพ ศรีเพชร
นายสุชิน ขันสัมฤทธิ์
ที่ ข 1278/2558 - 10 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 26-11-15 2
นายสุรชัย โกยทรัพย์
นายสาธิต อำลอย
ที่ ข 1275/2558 - 10 พ.ย. 58 ย้ายข้าราชการ 26-11-15 2
นายพิเชษฐ ภัคพยัต
นายดวงพลฤทธิ์ สิทธิ์อาตม์หาญ
ที่ ข 37/26/2558 - 10 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 11-11-15 1
นางอัมพร ศรีสมานุวัตร
ที่ ข 37/24/2558 กพก. 12097/58 29 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 10-11-15 1
นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์
ที่ ข 37/25/2558 - 2 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 02-11-15 1
นายณรงค์ วัฒนพันธ์
ที่ ข 37/23/2558 กพก. 12023/58 28 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 02-11-15 3
ว่าง
นางปัณณธร อินทร์สุข
นายธนภัทร ชาติเวียง
ที่ ข 37/22/2558 - 20 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 20-10-15 1
นายมณฑล ชนะอุทัย
- ที่ ข 37/8/2558 16 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 19-10-15 1
นางพรรณวรา พงศ์วิกมวัฒน์
ที่ ข 37/36/2558 - 7 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 08-10-15 1
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร
- ที่ ข 37/7/2558 7 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 08-10-15 1
นายอานนท์ มังกโรทัย
- ที่ ข 37/6/2558 1 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ี 05-10-15 1
นางทองขาล ชูเอียด
ที่ จ 37/9/2558 กพก. 10751/58 29 ก.ย. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 01-10-15 1
นายสุจินต์ ทองแย้ม
ที่ จ 37/8/2558 กพก. 10422/58 17 ก.ย. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 01-10-15 1
นายสมภพ เอียดศรีชาย
ที่ จ 37/7/2558 กพก. 10365/58 17 ก.ย. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 01-10-15 1
นายวสันต์ นุชเทศ
ที่ ข 37/19/2558 กพก. 1064/58 28 ก.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 28-09-15 1
นายธนภัทร ชาติเวียง
ที่ ข 37/18/2558 กพก. 10585/58 23 ก.ย. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-09-15 1
นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว
ที่ ข 37/17/2558 กพก. 10584/58 23 ก.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-15 1
นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์
ที่ ข 37/16/2558 - 21 ก.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 23-09-15 2
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย
นายพิเชษฐ ภัคพยัต
ที่ ข 37/5/2558 กพก. 10446/58 18 ก.ย. 58 แต่งตั้งข้าราชการ 21-09-15 1
นางสาวนัยนา สืบญาติ
กพก. 01/853/2558 กพก. 01/853/2558 27 ส.ค. 58 ขอปรับปรุงคำสั่งคณะทีมงานจัดการความรู้ และปรับแผนการจัดการองค์ความรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 09-09-15ที่ ข 37/14/2558 กพก.8346/58 7 ส.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 07-08-15 1
นายนุกร จรอนันต์
- ที่ ข 37/3/2558 20 ก.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 20-07-15 1
นายพิรัฐภัช พานทอง
ที่ ข 37/12/2558 กพก.7299/58 10 ก.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 13-07-15 1
นายขจรยศ อินทรกุล
ที่ กส/4/2558 กพก.7199/58 8 ก.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง 13-7-15 14
นายภูวดล คำพุฒ
นายพนม เทียมจันทร์
นายวรวุฒิ ศรีมุข
ที่ ข 37/11/2558 กพก.5734/58 8 มิ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 07-07-15 2
นางสุนันทา ชนะสิทธิ์
นางสาวนัยนา สืบญาติ
ที่ ข 37/10/1/2558 กพก.4970/58 20 พ.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 07-07-15 2
นายวิทยา แก้วมี
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย
ที่ ข 37/10/2558 สพก.4301/58 30 เม.ย. 58 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน 07-07-15ที่ ข 37/9/1/2558 กพก.4969/58 20 พ.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 07-07-15 2
นายวิทยา แก้วมี
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย
ที่ ข 37/9/2558 สพก.4342/58 1 พ.ค. 58 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง 07-07-15 1
นายมาตรา แก้วจินดา
ที่ จ 37/4/2558 กพก.4882/58 18 พ.ค. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 18-05-15 1
1.นายสมภพ เอียดศรีชาย
ที่ จ37/3/2558 สพก.3312/58 31 มี.ค. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 01-04-15 1
1.นายสุจินต์ ทองแย้ม
ที่ ข 37/8/2558 สพก.2859/58 20 มี.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 23-03-15 1
1.นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย
ที่ ข 37/1/2558 สพก.2215/58 3 มี.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-03-15 5
1.นายสุพัฒน์ บุตรคำ
2.นายอดิสร อุลัย
3.นายสุรพล ตันจันทร์
ที่ จ 37/1/2558 สพก.935/58 29 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-01-15 1
1.นายวีรศักดิ์ ไพศาลธรรม
ที่ ข 37/5/2558 สพก.864/58 27 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 28-01-15 2
1.นายธรรมศักดิ์ เทศธรรม
2.นายสุชาติ อรรถเวชวิมล

ที่ ข 37/15/2557 สพก.451/58 14 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชปฎิบัติหน้าที่ 16-01-15 1
1.นายบัณฑิตย์ นวลใย
ที่ ข 37/3/2558 สพก.40/58 14 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 16-01-15 1
1.นายสมพล ชุมแก้ว
ที่ ข 37/2/2558 สพก.395/58 12 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 16-01-15 3
1.นายอธิคม รักสัตย์
2.นายเจษฎา โทศิริกุล
3.นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com