ประชุมติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพันฒนาแหล่งนํ้าครั้งที่ 1/2563

 

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
วันที่ลงหนังสือ
รายละเอียด
วันที่ลง website
Download
27 -
23 ก.พ. 61
JOB Description กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 23-02-18
26 -
8 ก.พ. 61
แบบขอแก้ไขการลา E-Leave 8-02-18
25 -
27 มิ.ย. 60
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  27-06-17
24 Eกพก543-2560 
15 มิ.ย. 60
ขอให้ตรวจสอบ คาดการณ์ การใช้จ่ายงบประมาณ (cash flow) ไตรมาส 4,เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 และเงินกันขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2557 - 2559   15-06-17
23 -
25 เม.ย. 60
ประชุมเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560   เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11)   25-04-17
22 -
18 เม.ย. 60
คูมือ เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน   18-04-17
21 -
03 เม.ย. 60
คู่มือการปฏิบัติงานการรับมอบพัสดุหรืองาน(สำหรับหน่วยงานทางส่วนกลางที่ให้กองพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุ)   03-04-17
20 -
03 เม.ย. 60
แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง   03-04-17
19  
13 ส.ค. 59
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 (cash flow)  ตัวอย่าง 13-09-16
18  
26 ต.ค. 58
แผนการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งานดำเนินการเอง)  ตัวอย่าง 26-10-15
17 กพก03/231/2558
29 ก.ค. 58
ขอให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Cash Flow) ในไตรมาสที่ 4  ตัวอย่าง 29-07-15
16  
20 พ.ค. 58
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม (ปัจจุบัน)  ตัวอย่าง 20-05-15
15  
30 ม.ค. 58
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11  ตัวอย่าง 30-01-15
14     แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าปี ๒๕๕๘  ตัวอย่าง 27-10-14
13  
27 มี.ค. 57
แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   27-03-14
12 -
20 ก.พ. 57
ข้อมูลการประกาศและสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ตัวอย่าง 12-03-14
11 -
07 ก.พ. 57
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (แผนในระยะ 10 ปี)  ตัวอย่าง 07-02-14
10 -
-
แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   30-08-13
9 สพก.263/2556
07 มี.ค. 56
แบบสอบถามความพึงพอใจ   07-03-13
8 -
04 ก.พ. 56
แบบฟอร์มรายงานที่ต้องจัดส่งกลุ่มติดตามฯ 7 อย่าง  ตัวอย่าง 04-02-13
7 -
-
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม   28-09-12
6 -
21 พ.ค. 55
แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย   28-09-12
5 -
-
สรุปความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)   28-09-12
4 -
-
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและผลการจัดซื้อจัดจ้าง   28-09-12
3 -
-
แบบฟอร์ม MTEF   28-09-12
2 -
-
แบบฟอร์มเตรียมความพร้อม ปี 2555 rev.1   28-09-12
1 -
-
แบบฟอร์มเตรียมความพร้อม ปี 2555   28-09-12

 

รายละเอียด
วันที่ประชุม
วันที่ลง website
Download
เอกสารประกอบการประชุม ชุมชนนักปฏิบัติด้านธุรการ ****เพิ่มเติม**** 17-18 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60
เอกสารประกอบการประชุม ชุมชนนักปฏิบัติด้านธุรการ 17-18 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60
เอกสารประกอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3-4 ต.ค. 60 5 ต.ค. 60
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (ส่วนวิศวกรรม) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (ส่วนติดตามและประเมินผล) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.1) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.2) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.3) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.4) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.5) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.6) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.7) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.8) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.9) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.10) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.11) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.12) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.13) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.14) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.15) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.16) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุม สพก.ครั้งที่ 6   19-12-13 19-12-13
เอกสารประกอบการประชุม สพก.ครั้งที่ 5   21-09-13 26-09-13
เอกสารประกอบการประชุม สพก.ครั้งที่ 3   21-06-13 25-06-13
โครงการอภิปราย เรื่อง การวางแผนและบริหารงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง   11-03-13 12-03-13
เอกสารประกอบการจัดทำร่าง TOR    20-04-12 28-09-12
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง   12-07-12 28-09-12
เอกสารประกอบการประชุม สพก. ครั้งที่ 2   19-04-12 28-09-12
เอกสารประกอบการประชุม สพก ครั้งที่ 1   27-01-12 28-09-12

รายละเอียด
วันที่ลง website
Download
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ *NEW* 31-10-60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 12-10-60
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  24-03-60
คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)และคณะทำงานจัดการความรู้(Knowledge Management Team หรือ KM Team)กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   03-03-60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน   04-05-59
รายชื่อผุู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   29-03-59
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   18-03-59
กพก. 867/2559 ขอข้อมูลที่อยู่เฟสบุคของหน่วยงานเพื่อจัดทำสารบัญรายชื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์    29-01-59
E กพก. 118/2559 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 (เพิ่มเติม)   29-01-59
E สลก 537/2558 ขอความร่วมมือช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน  23-12-58
E กพก.797/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถอดความรู้ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ตามแผนกิจกรรมการจัดการความรุู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   23-12-58
E กพก. 03/285/2558 เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น พ.ศ. 2558 เข้าร่วมประชุม   23-12-58
E กพก. 1191/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @กพก." ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   23-12-58
E กพก. 1404/2558 แจ้งงดการจัดกิจกรรม "Morning Talk @กพก."   23-12-58
E กพก. 1162/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @กพก."   23-12-58

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com