พิมพ์ 
คำสั่งกรมที่
คำสั่ง กพก.ที่
วันที่
รายละเอียด
วันที่ลง website
รายชื่อ
Download
ที่ ข 4/64/2561 - 21 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 22-11-61

2
นายพินิจ อยู่จุ้ย

ที่ ข 4/62/2561 - 14 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-11-61

1
นายณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ

ที่ ข 15/2561 - 13 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-11-61

1
นางสาวอิศราภรณ์ พลอินทร์

ที่ ข 4/61/2561 - 13 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-11-61

1
นางสาวอิศราภรณ์ พลอินทร์

ที่ ข 4/60/2561 - 12 พ.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-11-61

1
นายทิฆัมพร ทับโพ

ที่ ข 4/54/2561 - 24 ต.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-10-61

1
นายชัยยศ พุ่มเล็ก

ที่ ข 4/53/2561 - 4 ต.ค. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 5-10-61

1
นายบุญรอด หาญองอาจ

ที่ ข 4/52/2561 - 1 ต.ค. 61 เเต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2-10-61

1
นางพรรณภา เรือนแปง

ที่ ข 13/2561 - 1 ต.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 2-10-61

1
นางพรรณภา เรือนแปง

ที่ ข 11/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

2
นางจุฬนี เชาวนปรีชา

ที่ ข 4/51/2561 - 21 ก.ย. 61 เเต่งตั้งหัวหน้าให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 24-09-61

3
นางพีรญา ร่มป่าตัน

ที่ ข 4/50/2561 - 21 ก.ย. 61 เเต่งตั้งหัวหน้าให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 24-09-61

1
นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 4/49/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายวิลาศ หนูสอน

ที่ ข 4/48/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

2
นายยงยุทธ นุฤิทธิ์มนตรี

ที่ ข 4/47/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายวันชัย ปังพูนทรัพย์

ที่ ข 4/46/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายวรวรรธ ศรีมุข

ที่ ข 4/45/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายอรัญ เถื่อนรัศมี

ที่ ข 4/44/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

2
นายประไพ สังข์ศรี

ที่ ข 4/43/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายธนาพงค์ พงค์วิกรมวัฒน์

ที่ ข 4/42/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายสุรชัย โกยทรัพย์

ที่ ข 4/41/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นายณัฐพงค์ สุวรรณสิงห์

ที่ ข 4/40/2561 - 21 ก.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-09-61

1
นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์

ที่ ข 4/39/2561 - 21 ก.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-09-61

1
นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล

ที่ ข 4/38/2561 - 21 ก.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-09-61

1
นายชัยพงษ์ สุขยากร

ที่ ข 4/37/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นางสาวปราณี ศรีวงษ์

ที่ ข 10/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

4
นางพีรญา ร่มป่าตัน

ที่ ข 9/2561 - 21 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-61

1
นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 8/2561 - 6 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 6-09-61

1
นายภูริทัศน์ หาธรรม

ที่ ข 4/35/2561 - 5 ก.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 5-09-61

1
นายภูวดล คำพุฒ

ที่ ข 7/2561 - 16 ส.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 16-08-61

1
นายชัช จำชาติ

ที่ ข 4/34/2561 - 16 ส.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 16-08-61

1
นายจรัล รัตนวิภาดา

ที่ ข 4/33/2561 - 28 ก.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 31-07-61

1
นายพิรัฐภัช พานทอง

ที่ ข 951/26/2561 - 29 มิ.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 29-06-61

1
นายวิทยา แก้วมี

ที่ ข 4/26/2561 - 1 มิ.ย. 61 ย้ายข้าราชการ 04-06-61

2
นายสุเมธ แสงคล้อย
นายยุทธพงษ์ สอนศักดา

ที่ ข 4/25/2561 - 23 พ.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-05-61

1
 
นายภูวดล คำพุฒ

ที่ ข 4/24/2561 22 พ.ค. 61 ย้ายข้าราชการ 23-05-61

1
นายภาณุวัฒน์ พงษ์โสภาวิจิตร

ที่ ข 4/21/2561 11 พ.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-05-61

1
นายชัยพงษ์ สุขยากร

ที่ ข 4/20/2561 - 11 พ.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-05-61

1
 
นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ

ที่ ข 4/18/2561 1 พ.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 01-05-61

1
นายณัฐพัชร์ รัตนเคหะ

- ที่ ข 5/2561 9 เม.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 09-04-61

1
 
นางสาวปราณี ศรีวงษ์

ที่ ข 4/17/2561 5 เม.ย. 61 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 05-04-61

1
นายวิทยา แก้วมี

ที่ ข 4/16/2561 - 5 เม.ย. 61 ย้ายข้าราชการ 05-04-61

1
 
นายนเรศ พานมี

ที่ ข 4/15/2561 - 2 เม.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-04-61

2
 
นางสาวกานดา นุราช

- ที่ ข 4/2561 2 เม.ย. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-04-61

2
 นางสาวกานดา นุราช

ที่ ข 4/14/2561 20 มี.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 20-03-61

1
นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย

ที่ ข 4/13/2561 - 16 มี.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 16-03-61

1
 
นายสมคิด ศิริรูป

ที่ ข 4/10/2561 2 มี.ค. 61 ย้ายข้าราชการ 02-03-61

1
นายปฐมพงษ์ โสภา

- ที่ ข 3/2561 23 ก.พ. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 23-02-61

2
 
นายสมพล ชุมแก้ว

- ที่ ข 2/2561 25 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-01-61

5
 
นางสาวตีรณา จำปาทอง

ที่ ข 4/7/2561 - 25 ม.ค. 61 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 29-01-61

2
 นางสาวอรทัย มุทุกันต์

ที่ ข 4/6/2561 25 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-01-61

2
นางสาวตีรณา จำปาทอง

ที่ ข 4/4/2561 - 21 ม.ค. 61 ย้ายข้าราชการ 22-01-61

1
 
นายอำนาจ ปราบใหญ่

ที่ ข 4/3/2561 - 15 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-01-61

2
 นายวีระศักดิ์ แสงเพ็ชร

ที่ ข 4/2/2561 - 10 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 10-01-61

1
นายอำนาจ ปราบใหญ่

- ที่ ข 1/2561 10 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 10-01-61

2
 นายธนภัทร ชาติเวียง

ที่ ข 4/1/2561 - 3 ม.ค. 61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-01-61

1
นายประไพ สังข์ศรี

ที่ ข 4/61/2560 - 22 ธ.ค. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 22-12-60

2
 นางวันดี ถิ่นสีถาน

ที่ ข 4/60/2560 - 22 ธ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 22-12-60

1
นางวันดี ถิ่นสีถาน

- ที่ ข 22/2560 22 ธ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 22-12-60

2
 นางวันดี ถิ่นสีถาน

ที่ ข 4/56/2560 - 8 ธ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 08-12-60

1
นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรฐ์

ที่ ข 4/55/2560 - 4 ธ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 04-12-60

2
นางสาวศุภรดา หาญวิทยสกุล

ที่ ข 4/54/2560 - 4 ธ.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 04-12-60

1
นายเอกชัย ทิพรศ

- ที่ ข 21/2560 28 พ.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 28-11-60

1
       นายชลธิศ อัครจันทร์

ที่ ข 4/53/2560 - 28 พ.ย. 60 ย้ายข้าราชการ 28-11-60

1
นายสุพันธุ์ เกตละคร

- - 17 พ.ย. 60 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกรมชลประทาน 20-11-60

-

ที่ ข 4/51/2560 - 17 พ.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 20-11-60

4
นายคมกฤษณ์ เตมาฤทธิ์

ที่ ข 4/50/2560 - 2 พ.ย. 60 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 03-11-60

1
นายนรเศรษฐ สองทอง

ที่ ข 4/49/2560 - 24 ต.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 25-10-60

1
นายสัมฤทธิ์ ทองศรีเกตุ

ที่ ข 4/48/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางพรรณภา เรือนแปง

ที่ ข 4/47/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
       นางสาวชลธิชา ถาวร       

ที่ ข 4/46/2560 - 24 ต.ค. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 25-10-60

1
นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม

ที่ ข 4/45/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม

ที่ ข 4/44/2560 - 24 ต.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 25-10-60

1
นายธีรวุฒิ ธนะสิริ

ที่ ข 4/43/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นายสุพัฒน์ อรุณมณี

ที่ ข 4/42/2560 - 24 ต.ค. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 25-10-60

2
       นางสาวปราณี ศรีวงษ์         นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 4/41/2560 - 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางสาวปราณี ศรีวงษ์

- ที่ ข 20/2560 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางพรรณภา เรือนแปง

- ที่ ข 19/2560 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

2
นางสาวชลธิชา ถาวร
นายชาญวุฒิ ดีล้อม

- ที่ ข 18/2560 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

1
นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม

- ที่ ข 17/2560 24 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 25-10-60

2
       นางสาวปราณี ศรีวงษ์         นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 4/40/2560 - 18 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 20-10-60

2
นายสัมฤทธิ์ ทองศรีเกตุ
นายกฤตเมธ แสนสุขเจริญผล

ที่ ข 4/39/2560 - 16 ต.ค. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 18-10-60

1
นางประยูร รัตนพงศ์

- ที่ ข 16/2560 16 ต.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 18-10-60

1
นางประยูร รัตนพงศ์

ที่ ข 4/38/2560 - 12 ต.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 16-10-60

3
นายนาวิน ร่อนลอยหา

- ที่ ข 15/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

2
นายสุพจน์ เกียรติบำรุง

ที่ ข 4/37/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

3
นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน

ที่ ข 4/36/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นางสาวชญาณี ขลุกเอียด

ที่ ข 4/35/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นางปริศนา ปัญญารัตน์

ที่ ข 4/34/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นายยุทธพงษ์ สอนศักดา

ที่ ข 4/33/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

2
นายธนภัทร ชาติเวียง

ที่ ข 4/32/2560 - 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นายสุรชัย โกยทรัพย์

- ที่ ข 14/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

2
นางปริศนา ปัญญารัตน์

- ที่ ข 13/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นายชาญวุฒิ ดีล้อม

- ที่ ข 12/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นายสุรชัย โกยทรัพย์

- ที่ จ 3/2560 29 ก.ย. 60 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 29-09-60

1
นางสุรีพร แต้มแก้ว

ที่ ข 4/31/2560 - 28 ก.ย. 60 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 29-09-60

2
นายพิชิต สิงห์ธวัช

ที่ ข 4/30/2560 - 26 ก.ย. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 26-09-60

1
นางทองขาล ชูเอียด

ที่ ข 4/29/2560 - 26 ก.ย. 60 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 26-09-60

2
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย

ที่ ข 4/28/2560 - 26 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 26-09-60

3
นายจรัล พุ่มหมัน

ที่ ข 4/27/2560 - 26 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 26-09-60

1
นายวสันต์ โพธิ์ศรี

- ที่ ข 11/2560 26 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 26-09-60

1
นางทองขาล ชูเอียด

- ที่ ข 10/2560 25 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 26-09-60

1
นางสาวพัทธวศรี น้ำทิพย์

ที่ ข 4/26/2560 - 25 ก.ย. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 26-09-60

1
นางสาวพัทธวศรี น้ำทิพย์

ที่ ข 4/25/2560 - 22 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 25-09-60

3
นายธนกิจ ทับทิมไทย

ที่ ข 4/24/2560 - 11 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 12-09-60

1
นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์

ที่ ข 4/23/2560 - 11 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 12-09-60

1
นายสุเมธ แสงคล้อย

ที่ ข 4/22/2560 - 4 ก.ย. 60 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 05-09-60

17
นางอังคณา แดงประพันธ์

ที่ ข 4/21/2560 - 4 ก.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 05-09-60

1
นายยุทธพงษ์ สอนศักดา

ที่ ข 4/20/2560 - 24 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-08-60

1
นายสุพันธุ์ เกตละคร

- ที่ ข 9/2560 21 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 22-08-60

1
นายพงศธร โลหะมาศ

ที่ ข 4/19/2560 - 11 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-08-60

1
นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ

- ที่ ข 8/2560 8 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 09-08-60

2
นายสุชาติ อรรถเวชวิมล
นายฉัตรชัย นนทคำจันทร์

ที่ ข 4/18/2560 - 3 ส.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 04-08-60

1
นายธีรวุฒิ ธนะสิริ

ที่ ข 4/17/2560 - 12 มิ.ย. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 13-06-60

1
นายดุษฎี คงสวัสดิ์

ที่ ข 4/13/2560 - 15 พ.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 16-05-60

1
นายวุฒิไกร สายประเสริฐ

ที่ จ 4/2/2560 - 9 พ.ค. 60 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ย้ายสับเปลี่ยน) 11-05-60

2
นางบุปผา ชาวเชียงขวาง
นายผัน จอมหงษ์

ที่ ข 4/12/2560 - 8 พ.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 09-05-60

1
นายเรวัติ ชัยศักดานุกูล

ที่ ข 4/11/2560 - 8 พ.ค. 60 ย้ายข้าราชการ 09-05-60

1
นายพิชัย ไกรแก้ว

ที่ ข 4/10/2560 - 1 พ.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 02-05-60

1
นายพิชัย ไกรแก้ว

ที่ ข 4/6/2560 - 7 มี.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 10-03-60 1
นางปัณณธร อินทร์สุข
- ที่ ข 4/2560 7 มี.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 10-03-60

2
นายประไพ สังข์ศรี
นายอัธยา มะวิญธร

- ที่ ข 3/2560 6 มี.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 07-03-60 1
นายครณพัชน์ อุดมสินค้า
ที่ ข 4/5/2560 - 26 ก.พ. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 27-02-60

1
นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฎ์

ที่ ข 4/4/2560 - 26 ก.พ. 60 ย้ายข้าราชการ 27-02-60 1
นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฎ์
ที่ ข 4/3/2560 - 21 ก.พ. 60 ย้ายข้าราชการ 22-02-60

1
นายคัมภีร์ ยิ่งเมือง

ที่ ข 4/2/2560 - 20 ก.พ. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 21-02-60 1
นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย
ที่ ข 4/1/2560 - 20 ก.พ. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 21-02-60

1
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร

ที่ ข 2/2560 - 26 ม.ค. 60 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 31-01-17 1
นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฎ์
ที่ ข 4/111/2559 - 28 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 30-12-16

1
นางสาวชญานี ขลุกเอียด

ที่ ข 4/110/2559 - 21 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 22-12-16

4
นายกฤษณ์ วรสุทธิพิศิษฏ์

ที่ จ 4/4/2559 - 20 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 21-12-16

1
นายสุรชัย นครศรี

- ที่ ข 4/15/2559 8 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-12-16

4
นายสุชาติ อรรถเวชวิมล
นายธนกิจ ทับทิมไทย
นายคัมภีร์ ยิ่งเมือง 
นายณัฐพล ดอนเจดีย์

ที่ ข 4/105/2559 - 13 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-12-16

1
นายดุษฎี คงสวัสดิ์

- ที่ ข 4/14/2559 6 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 07-12-16

2
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร
นางธนาภร ทองอร่าม

ที่ ข 4/101/2559 - 6 ธ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 07-12-16

1
นางธนาภร ทองอร่าม

ที่ ข 4/89/2559 - 16 พ.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 21-11-16

1
นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน

ที่ ข 4/86/2559 - 14 พ.ย. 59 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 14-11-16

1
นายวิทยา แก้วมี

ที่ ข 4/83/2559 - 10 พ.ย. 59 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 10-11-16

1
นายดุษฎี คงสวัสดิ์

ที่ ข 4/82/2559 - 8 พ.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 09-11-16

1
นายภูวดล คำพุฒ

ที่ ข 4/81/2559 - 8 พ.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 09-11-16

1
นายวิษณุ พิลา

ที่ ข 4/74/2559 - 21 ต.ค. 59  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-10-16

1
นางสาวชญาณี ขลุกเอียด

- ที่ ข 4/12/2559 21 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-10-16

1
นางสาวชญาณี ขลุกเอียด

ที่ ข 4/79/2559 - 4 พ.ย. 59 ย้ายข้าราชการ 04-11-16

2
นายจำลอง ทรัพย์แก้ว

ที่ ข 4/71/2559 - 17 ต.ค. 59 ย้ายข้าราชการ 18-10-16

1
นายเชิดพงษ์ ศรีเทา

- ที่ ข 11/2559 14 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 17-10-16

2
นายสายัณห์ เหมืองสอง
นายอภิชาต กุมภคาม

- ที่ ข 10/2559 13 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

2
นายประชา เกษลี
นายชัยณรงค์ ศรีราช

ที่ ข 4/67/2559 - 7 ต.ค. 59 ย้ายข้าราชการ 15-10-16

1
นายอวยไชย มีชัย

ที่ ข 4/64/2559 - 5 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

1
นายฉัตรชัย นนทคำจันทร์

ที่ ข 4/62/2559 - 3 ต.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

2
นายสายัณห์ เหมืองสอง
นายชัชวาล อ่อนศรี

ที่ ข 4/61/2559 - 30 ก.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

2
นายแมน ดาวคะนอง
นางกนกรัตน์ วงษ์จักร

ที่ ข 4/60/2559 - 30 ก.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16

6
นายพีรพล พงษ์จินดา
นายจรัล พุ่มหมัน
นายสมพล ชุมแก้ว
นายธีรเดช คุ้มพงค์สิริ
นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว
นางสุนิสา จันทร์แดง

- ที่ ข 9/2559 30 ก.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 15-10-16 1
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร
ที่ จ 4/3/2559 - 29 ส.ค. 59 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 30-08-16 1
นายสุจินต์ ทองแย้ม
ที่ ข 4/40/2559 - 26 ส.ค. 59 ย้ายข้าราชการ 30-08-16 1
นายขจรยศ อินทรกุล
ที่ ข 4/23/2559 - 4 ก.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 06-07-16 1
นายอวยไชย มีชัย
ที่ ข 4/17/2559 - 2 พ.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-05-16 1
นายวุฒิไกร สายประเสริฐ
ที่ ข 4/16/2559 - 29 เม.ย. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-04-16 1
นายเชิดพงษ์ ศรีเทา
ที่ ข 4/8/2559 กพก. 1724/59 10 ก.พ. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 12-02-16 1
นายธวัช รุ่งเรือง
ที่ ข 4/7/2559 กพก. 1502/59 5 ก.พ. 59 ย้ายข้าราชการ 10-02-16 1
นายนพดล เพชรมูล
- ที่ ข 3/2559 5 ก.พ. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 08-02-16 1
นายสาธิต อำลอย
ที่ ข 4/3/2559 กพก. 1440/59 29 ม.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 05-02-16 8
นายสุเมธ รักษนาเวศ
นายประชา ช่วยบำรุง
นายสุนทร จันทร์ช่วย
ที่ จ 4/2/2559 - 29 ม.ค. 59 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 05-02-16 6
นายกฤดสร เส้งสุ้น
นายสมพร ยอดสนิท
นายโสภณ ศรีคงแก้ว
ที่ ข 4/1/2559 กพก. 109/59 5 ม.ค. 59 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 14-01-16 1
นายประยูร วิศาลกิจ
ที่ ข 37/14/2558 กพก. 14518/58 24 ธ.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-12-15 1
นายพนม เทียมจันทร์
- ที่ ข 37/13/2558 18 ธ.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 18-12-15 2
นายชัช จำชาติ
นายจรัล รัตนวิภาดา
- ที่ กส /7/2558 17 ธ.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง 18-12-15 2
นายอานนท์ มังกโรทัย
นายสุชิน ขันสัมฤทธิ
ที่ ข 1411/2558 กพก. 13991/58 9 ธ.ค. 58 ย้ายข้าราชการ 15-12-15 1
นางสาววัลยา ตัญญะวังรัตน์
ที่ ข 1402/2558 กพก. 13817/58 4 ธ.ค. 58 ย้ายข้าราชการ 09-12-15 1
นายอดิศร อุลัย
ที่ ข 37/28/2558 - 1 ธ.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 02-12-15 1
นายพัฒนา ตันติการพานิช
- ที่ ข 37/11/2558 30 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 01-12-15 1
นายวรพล เดชสุวรรณ์
ที่ ข 37/27/2558 - 27 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 30-11-15 1
นายสุรชัย โกยทรัพย์
ที่ ข 1349/2558 - 24 พ.ย. 58 เลื่อนข้าราชการ 26-11-15 8
นายสุทัศน์ สุวัจนพรพงศ์
นายทวนเทพ ศรีเพชร
นายสุชิน ขันสัมฤทธิ์
ที่ ข 1278/2558 - 10 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 26-11-15 2
นายสุรชัย โกยทรัพย์
นายสาธิต อำลอย
ที่ ข 1275/2558 - 10 พ.ย. 58 ย้ายข้าราชการ 26-11-15 2
นายพิเชษฐ ภัคพยัต
นายดวงพลฤทธิ์ สิทธิ์อาตม์หาญ
ที่ ข 37/26/2558 - 10 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 11-11-15 1
นางอัมพร ศรีสมานุวัตร
ที่ ข 37/24/2558 กพก. 12097/58 29 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 10-11-15 1
นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์
ที่ ข 37/25/2558 - 2 พ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 02-11-15 1
นายณรงค์ วัฒนพันธ์
ที่ ข 37/23/2558 กพก. 12023/58 28 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 02-11-15 3
ว่าง
นางปัณณธร อินทร์สุข
นายธนภัทร ชาติเวียง
ที่ ข 37/22/2558 - 20 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 20-10-15 1
นายมณฑล ชนะอุทัย
- ที่ ข 37/8/2558 16 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 19-10-15 1
นางพรรณวรา พงศ์วิกมวัฒน์
ที่ ข 37/36/2558 - 7 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 08-10-15 1
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร
- ที่ ข 37/7/2558 7 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 08-10-15 1
นายอานนท์ มังกโรทัย
- ที่ ข 37/6/2558 1 ต.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ี 05-10-15 1
นางทองขาล ชูเอียด
ที่ จ 37/9/2558 กพก. 10751/58 29 ก.ย. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 01-10-15 1
นายสุจินต์ ทองแย้ม
ที่ จ 37/8/2558 กพก. 10422/58 17 ก.ย. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 01-10-15 1
นายสมภพ เอียดศรีชาย
ที่ จ 37/7/2558 กพก. 10365/58 17 ก.ย. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 01-10-15 1
นายวสันต์ นุชเทศ
ที่ ข 37/19/2558 กพก. 1064/58 28 ก.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 28-09-15 1
นายธนภัทร ชาติเวียง
ที่ ข 37/18/2558 กพก. 10585/58 23 ก.ย. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 24-09-15 1
นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว
ที่ ข 37/17/2558 กพก. 10584/58 23 ก.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 24-09-15 1
นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์
ที่ ข 37/16/2558 - 21 ก.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 23-09-15 2
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย
นายพิเชษฐ ภัคพยัต
ที่ ข 37/5/2558 กพก. 10446/58 18 ก.ย. 58 แต่งตั้งข้าราชการ 21-09-15 1
นางสาวนัยนา สืบญาติ
กพก. 01/853/2558 กพก. 01/853/2558 27 ส.ค. 58 ขอปรับปรุงคำสั่งคณะทีมงานจัดการความรู้ และปรับแผนการจัดการองค์ความรู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 09-09-15ที่ ข 37/14/2558 กพก.8346/58 7 ส.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 07-08-15 1
นายนุกร จรอนันต์
- ที่ ข 37/3/2558 20 ก.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 20-07-15 1
นายพิรัฐภัช พานทอง
ที่ ข 37/12/2558 กพก.7299/58 10 ก.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 13-07-15 1
นายขจรยศ อินทรกุล
ที่ กส/4/2558 กพก.7199/58 8 ก.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง 13-7-15 14
นายภูวดล คำพุฒ
นายพนม เทียมจันทร์
นายวรวุฒิ ศรีมุข
ที่ ข 37/11/2558 กพก.5734/58 8 มิ.ย. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 07-07-15 2
นางสุนันทา ชนะสิทธิ์
นางสาวนัยนา สืบญาติ
ที่ ข 37/10/1/2558 กพก.4970/58 20 พ.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 07-07-15 2
นายวิทยา แก้วมี
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย
ที่ ข 37/10/2558 สพก.4301/58 30 เม.ย. 58 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการด้านบริหารบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน 07-07-15ที่ ข 37/9/1/2558 กพก.4969/58 20 พ.ค. 58 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 07-07-15 2
นายวิทยา แก้วมี
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย
ที่ ข 37/9/2558 สพก.4342/58 1 พ.ค. 58 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง 07-07-15 1
นายมาตรา แก้วจินดา
ที่ จ 37/4/2558 กพก.4882/58 18 พ.ค. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 18-05-15 1
1.นายสมภพ เอียดศรีชาย
ที่ จ37/3/2558 สพก.3312/58 31 มี.ค. 58 มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ 01-04-15 1
1.นายสุจินต์ ทองแย้ม
ที่ ข 37/8/2558 สพก.2859/58 20 มี.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 23-03-15 1
1.นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย
ที่ ข 37/1/2558 สพก.2215/58 3 มี.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 03-03-15 5
1.นายสุพัฒน์ บุตรคำ
2.นายอดิสร อุลัย
3.นายสุรพล ตันจันทร์
ที่ จ 37/1/2558 สพก.935/58 29 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 29-01-15 1
1.นายวีรศักดิ์ ไพศาลธรรม
ที่ ข 37/5/2558 สพก.864/58 27 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 28-01-15 2
1.นายธรรมศักดิ์ เทศธรรม
2.นายสุชาติ อรรถเวชวิมล

ที่ ข 37/15/2557 สพก.451/58 14 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชปฎิบัติหน้าที่ 16-01-15 1
1.นายบัณฑิตย์ นวลใย
ที่ ข 37/3/2558 สพก.40/58 14 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 16-01-15 1
1.นายสมพล ชุมแก้ว
ที่ ข 37/2/2558 สพก.395/58 12 ม.ค. 58 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ 16-01-15 3
1.นายอธิคม รักสัตย์
2.นายเจษฎา โทศิริกุล
3.นายวรพงศ์ ยังวนิชเศรษฐ