อํานาจหน้าที่
1. ศึกษาวิเคราะห์การจัดทําการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง แผนการป้องกันบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ํา และแผนพัฒนาอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
 2. ควบคุมและดําเนินการ ติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอื่นตามที่
อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com