อํานาจหน้าที่
1. ศึกษาวิเคราะห์การจัดทําการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง แผนการป้องกันบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ํา และแผนพัฒนาอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
 2. ควบคุมและดําเนินการ ติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอื่นตามที่
อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทิน พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com