พิมพ์ 
อํานาจหน้าที่
1. ศึกษาวิเคราะห์การจัดทําการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง แผนการป้องกันบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ํา และแผนพัฒนาอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
 2. ควบคุมและดําเนินการ ติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอื่นตามที่
อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย