ประชุมติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพันฒนาแหล่งนํ้าครั้งที่ 1/2563

 

ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
วันที่ลงหนังสือ
รายละเอียด
วันที่ลง website
Download
27 -
23 ก.พ. 61
JOB Description กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 23-02-18
26 -
8 ก.พ. 61
แบบขอแก้ไขการลา E-Leave 8-02-18
25 -
27 มิ.ย. 60
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  27-06-17
24 Eกพก543-2560 
15 มิ.ย. 60
ขอให้ตรวจสอบ คาดการณ์ การใช้จ่ายงบประมาณ (cash flow) ไตรมาส 4,เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 และเงินกันขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2557 - 2559   15-06-17
23 -
25 เม.ย. 60
ประชุมเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560   เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11)   25-04-17
22 -
18 เม.ย. 60
คูมือ เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน   18-04-17
21 -
03 เม.ย. 60
คู่มือการปฏิบัติงานการรับมอบพัสดุหรืองาน(สำหรับหน่วยงานทางส่วนกลางที่ให้กองพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุ)   03-04-17
20 -
03 เม.ย. 60
แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง   03-04-17
19  
13 ส.ค. 59
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 (cash flow)  ตัวอย่าง 13-09-16
18  
26 ต.ค. 58
แผนการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งานดำเนินการเอง)  ตัวอย่าง 26-10-15
17 กพก03/231/2558
29 ก.ค. 58
ขอให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Cash Flow) ในไตรมาสที่ 4  ตัวอย่าง 29-07-15
16  
20 พ.ค. 58
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม (ปัจจุบัน)  ตัวอย่าง 20-05-15
15  
30 ม.ค. 58
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชั้น 11  ตัวอย่าง 30-01-15
14     แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าปี ๒๕๕๘  ตัวอย่าง 27-10-14
13  
27 มี.ค. 57
แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   27-03-14
12 -
20 ก.พ. 57
ข้อมูลการประกาศและสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ตัวอย่าง 12-03-14
11 -
07 ก.พ. 57
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (แผนในระยะ 10 ปี)  ตัวอย่าง 07-02-14
10 -
-
แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   30-08-13
9 สพก.263/2556
07 มี.ค. 56
แบบสอบถามความพึงพอใจ   07-03-13
8 -
04 ก.พ. 56
แบบฟอร์มรายงานที่ต้องจัดส่งกลุ่มติดตามฯ 7 อย่าง  ตัวอย่าง 04-02-13
7 -
-
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม   28-09-12
6 -
21 พ.ค. 55
แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย   28-09-12
5 -
-
สรุปความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)   28-09-12
4 -
-
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและผลการจัดซื้อจัดจ้าง   28-09-12
3 -
-
แบบฟอร์ม MTEF   28-09-12
2 -
-
แบบฟอร์มเตรียมความพร้อม ปี 2555 rev.1   28-09-12
1 -
-
แบบฟอร์มเตรียมความพร้อม ปี 2555   28-09-12

 

รายละเอียด
วันที่ประชุม
วันที่ลง website
Download
เอกสารประกอบการประชุม ชุมชนนักปฏิบัติด้านธุรการ ****เพิ่มเติม**** 17-18 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60
เอกสารประกอบการประชุม ชุมชนนักปฏิบัติด้านธุรการ 17-18 พ.ย. 60 20 พ.ย. 60
เอกสารประกอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3-4 ต.ค. 60 5 ต.ค. 60
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (ส่วนวิศวกรรม) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (ส่วนติดตามและประเมินผล) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.1) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.2) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.3) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.4) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.5) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.6) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.7) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.8) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.9) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.10) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.11) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.12) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.13) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.14) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.15) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 2/2560 (สกก.16) 26-05-17 1-06-17
เอกสารประกอบการประชุม สพก.ครั้งที่ 6   19-12-13 19-12-13
เอกสารประกอบการประชุม สพก.ครั้งที่ 5   21-09-13 26-09-13
เอกสารประกอบการประชุม สพก.ครั้งที่ 3   21-06-13 25-06-13
โครงการอภิปราย เรื่อง การวางแผนและบริหารงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง   11-03-13 12-03-13
เอกสารประกอบการจัดทำร่าง TOR    20-04-12 28-09-12
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง   12-07-12 28-09-12
เอกสารประกอบการประชุม สพก. ครั้งที่ 2   19-04-12 28-09-12
เอกสารประกอบการประชุม สพก ครั้งที่ 1   27-01-12 28-09-12

รายละเอียด
วันที่ลง website
Download
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ *NEW* 31-10-60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 12-10-60
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  24-03-60
คำสั่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)และคณะทำงานจัดการความรู้(Knowledge Management Team หรือ KM Team)กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   03-03-60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน   04-05-59
รายชื่อผุู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   29-03-59
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง   18-03-59
กพก. 867/2559 ขอข้อมูลที่อยู่เฟสบุคของหน่วยงานเพื่อจัดทำสารบัญรายชื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์    29-01-59
E กพก. 118/2559 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 (เพิ่มเติม)   29-01-59
E สลก 537/2558 ขอความร่วมมือช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน  23-12-58
E กพก.797/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการถอดความรู้ แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ตามแผนกิจกรรมการจัดการความรุู้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   23-12-58
E กพก. 03/285/2558 เรียนเชิญคณะกรรมการโครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น พ.ศ. 2558 เข้าร่วมประชุม   23-12-58
E กพก. 1191/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @กพก." ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   23-12-58
E กพก. 1404/2558 แจ้งงดการจัดกิจกรรม "Morning Talk @กพก."   23-12-58
E กพก. 1162/2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @กพก."   23-12-58

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top
macityhotel.com