วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัดกิจกรรม Midscale Class & Club โดยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

อ่านเพิ่มเติม...
อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมในการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำญวน จังหวัดพะเยา และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการปฎิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน

อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top