พิมพ์ 

วันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 – 16 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม, ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล,

และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้รดน้ำขอพร นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน