พิมพ์ 

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นประธาน

 การประชุมคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 1/ 2562 พร้อมด้วยผู้บริหารกองและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมได้พิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากำลังของพนักงานราชการ ในสังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ให้สอดคล้องกับภารกิจงานของแต่ละส่วน/ฝ่าย/โครงการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น11 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร