พิมพ์ 

 

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.  เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ร่วมกิจกรรม Midscale Class & Club ภายในงานมีการจัดรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ให้ได้มีโอกาสรู้จัก พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการติดต่อประสานงาน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร