พิมพ์ 

วันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายก่อสร้าง) เป็นประธาน

 

 การประชุมสายงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานของสายงานก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทบทวนบทเรียนของการทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร