พิมพ์ 

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน 

และคณะเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 11.30 น. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้องประชุม 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน (สามเสน)