พิมพ์ 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วย นายภูวดล คำพุฬ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 

นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 เพื่อให้ผลการปฎิบัติงานและผลการเบิกจ่าย มีความสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ณ ห้องประชุม1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรุงเทพฯ