วันที่ 12 มี.ค 62 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย ผู้อำนวยการส่วนสัญญาพัสดุ กองพัสดุ

นายพิชิต ภูพานเพชร หัวหน้างานบังคับคดี สำนักงานกฎหมายและที่ดิน นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการปฎิบัติงานของผู้รับจ้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ณ ห้องประชุม1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรุงเทพฯ

 

หน่วยงานสังกัดกรมฯ

หน่วยงานในสังกัด กพก.

ปฏิทินงาน กพก.

ผู้ดูแลเว็บไซต์

ส่วนติดตามและประเมินผล   

โทรศัพท์ 02 6670913

ภายใน 2913

สรุป ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

บทเพลงชลประทาน

เพลง กพก.

เปลี่ยนภาษา

  

เสียงตามสาย กพก.

         ทุกวัน จันทร์,พุธ,ศุกร์

         เวลา 11.00 น.

Facebook กพก.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top