พิมพ์ 

วันที่ 12 มี.ค 62 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย ผู้อำนวยการส่วนสัญญาพัสดุ กองพัสดุ

นายพิชิต ภูพานเพชร หัวหน้างานบังคับคดี สำนักงานกฎหมายและที่ดิน นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการปฎิบัติงานของผู้รับจ้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก ณ ห้องประชุม1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรุงเทพฯ