พิมพ์ 

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา ( 09.00 น.) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (สายงานก่อสร้าง)

โดยมีนายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานโครตการต่างๆให้เป็นไปตามแผน สนันสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานอย่างแท้จริง ณ ห้องธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร99ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ