พิมพ์ 

วันที่ 19 มีนาคม 62 เวลา 13.00 น. นายเสกโสม เสริมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างกรมชลประทานขนาดกลางที่ 3 นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล นายอโณทัย ศรีเจริญ

ผู้อำนวยการจัดหาที่ดิน 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือและแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดินระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ณ ห้องประชุม1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรุงเทพฯ