พิมพ์ 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk

@กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้อง KM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กรุงเทพ