พิมพ์ 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร.

  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน สรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 78 โครงการ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระดับพื้นที่ 4 ภาค โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน