พิมพ์ 

วันที่ 10 เม.ย. 2562 คณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ร่วมกิจกรรม Morning Talk @กพก. เวลา 09.00 น. - 10.30 น 

ณ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 11 ห้องประชุม KM กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กรุงเทพ